ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА URBO НА ЮПАСС ООДОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


1. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Тези Условия за използване на услугите („Условията“) уреждат достъпа и използването от Ваша страна като физическо лице, без значение от мястото, използваните средства за достъп на приложението, съдържанието, продуктите и услугите („Услугите“), предоставени за Вас от страна на ЮПАСС ООД (UPASS INC), регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК 203501292, със седалище и адрес на управление в Република България, София 1124, ул. Добромир Хриз 3(включително и от неговите клонове и представителства, наричани заедно „URBO“).

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ

В тези Условия думите „включително“ и „включва“ означават „включително, но не само“. Като достъпвате и използвате Услугите, Вие се съгласявате с тези Условия и се обвързвате с тях, което създава договорни отношения между Вас и URBO. В случай, че не сте съгласни с Условията, не можете да достъпвате или използвате Услугите. Тези условия изрично отменят всякакви предходни споразумения между Вас и URBO. URBO може да прекрати действието на тези Условия или предоставянето на която и да било от Услугите по отношение на Вас, както и да прекрати изцяло предоставянето или достъпа до която и да било от услугите или части от нея по всяко време и поради всякаква причина.
Към някои Услуги може да се прилагат допълнителни условия, като например политика на конкретно събитие, дейност или промоция. Вие ще бъдете уведомявани за такива допълнителни условия при използването на съответните Услуги. Допълнителните условия действат заедно със и ще се считат за част от Условията за целите на предоставяне на съответната Услуга. Допълнителните условия ще имат предимство пред тези Условия в случай на конфликт между разпоредбите по отношение на съответните Услуги.
URBO може периодично да изменя Условията по отношение на Услугите. Измененията ще влизат в сила от момента на публикуването от страна на URBO на изменените Условия на това място или на изменените политики или допълнителни условия на съответните Услуги. Продължаващият достъп до Услугите от Ваша страна след такова публикуване ще се счита за Вашето съгласие с изменените Условия.
Вие не можете да прехвърляте правата и задълженията си съгласно тези Условия без предварителното писмено съгласие на URBO. URBO може да прехвърля правата и задълженията си по тези Условия без Вашето съгласие: (i) на свой клон или представителство (ii) на лице, придобило собствеността, бизнеса или активите на URBO (iii) на правоприемник при сливане. Всяко твърдяно прехвърляне в нарушение на този параграф ще бъде недействително. Между Вас, URBO или който и да е Доставчик на услуги не възниква дружество, трудов договор или представителство в резултат на използването на Услугите от Ваша страна. В случай, че която и да е разпоредба от тези Условия се окаже невалидна или неприложима, тя ще се счита за недействителна и останалите разпоредби ще се прилагат в пълен обем. Ако URBO не се възползва от свои права или разпоредби на Условията, това не означава отказ от такива права или разпоредби, освен ако такъв не е направен изрично в писмена форма от страна на URBO.
Събирането и използването на лична информация от наша страна във връзка с Услугите се подчинява на Правилата за поверителност, които може да намерите на адрес www.urboapp.com.

2. УСЛУГИТЕ

Приложението и Уебсайтът на URBO Ви предоставят възможност да получавате услуги, предоставяни от трети лица – доставчици („Доставчици на услуги“). Във връзка с Услугите, Уебсайтът и Приложението на URBO Ви дават възможност да достъпвате Услугите, предоставяни от URBO, описани по-горе в Част 1.

Услугите представляват технологична платформа, която дава възможност на потребителите на мобилното приложение или уеб страницата на URBO да ползват услуги, предоставяни от ЮПАСС или от трети лица – доставчици на услуги и може да включват:
• организиране и насрочване на транспорт;
• заплащане на паркиране в зони с платено паркиране;
• споделяне на автомобили или велосипеди;
• новини и актуална информация за дадено населено място или курорт, събития, атракциони, турове, търговски обекти, туристически и културни обекти, места за посещение, търговски оферти
• местоположение и упътвания към важни туристически обекти, административни сгради, бизнес центрове и др.;
• разпространение на билети, пропуски или други методи за достъп до събития и атракции;
• други услуги, предназначени за крайни потребители

Освен ако друго не е уговорено изрично в допълнително споразумение между Вас и URBO, Услугите се предоставят изключително за лично ползване с нетърговска цел.

ВИДОВЕ УСЛУГИ

Платформата URBO, за която е разработена апликация и уебсайт,предлага на потребителите следните Услуги:

1. Слайдър/Топ новини – основни новини и актуална информация за дадено населено място или курорт. Информацията може да бъде предоставена от трети лица (медии, новинарски агенции, журналисти и др.),фирми/лица, упражняващи търговска дейност, които не са свързани с URBO. URBO не носи отговорност за достоверността или спазването на приложимите законови разпоредби от страна на такива трети лица. В случай че установите, че даден материал нарушава закона или добрите нрави или представлява невярна информация, може да сигнализирате за това на office@urboapp.com.

2. Секции „Top events/Топ събития“, „Popular Attractions/Популярни атракции“, „Hot Deals/Горещи оферти“,URBO Recommends/URBO препоръчва – важни новини, свързани с със събития, атракции, турове, търговски оферти в дадено населено място ии курорт, информация за промоционални оферти за закупуване на дадена услуга и др; важни новини, свързани с дадено населено място или курорт. Информацията може да бъде предоставена от трети лица (медии, новинарски агенции, журналисти и др.), фирми/лица, упражняващи търговска дейност, които не са свързани с URBO. URBO не носи отговорност за достоверността или спазването на приложимите законови разпоредби от страна на такива трети лица. В случай че установите, че даден материал нарушава закона или добрите нрави или представлява невярна информация, може да сигнализирате за това на office@urboapp.com..

3. Интерактивна карта – местоположение и упътвания към важни туристически обекти, административни сгради, бизнес центрове, търговски обекти и др. Информацията, съдържаща се в картата се подава от собствениците на обектите или лицата, които ги управляват. URBO полага разумни усилия да поддържа информацията актуална, но не проверява всяка подадена информация и не носи отговорност за нейната точност. В случай, че установите неточности, може да сигнализирате за това на office@urboapp.com..

4. Модул „За града“ – информационен канал за дадено населено място или курорт, който включва следните направления:

4.1. Новини/Меню „ЗА ГРАДА“ – всички важни новини, свързани с дадено населено място или курорт, включително промяна в правилника и общите условия на търговските сделки, ремонти, аварии, изменение на движението, предстоящи събития, промоционални условия за закупуване на билети и др. Информацията може да бъде предоставена от трети лица (медии, новинарски агенции, журналисти и др.),фирми/лица, упражняващи търговска дейност, които не са свързани с URBO. URBO не носи отговорност за достоверността или спазването на приложимите законови разпоредби от страна на такива трети лица. В случай че установите, че даден материал нарушава закона или добрите нрави или представлява невярна информация, може да сигнализирате за това на office@urboapp.com..

4.2 „ЗА ГРАДА“ – предоставя информация за курорта/града, история и значими сгради, инфраструктура, административни центрове и развитие;

4.3 „МЕСТА/POI“ - включва интересни места за посещение в курорта и околните градове;

4.4 „ПОЛЕЗНО/Emergency“ - предлага информация за спешни телефони и посолства на различни държави;

4.5 „БИЗНЕС/BUSINESS“ - дава информация за частни търговски дружества,които предлагат търговски оферти и/или се рекламират в приложението - в града/курорта и околните градове.

5. URBOпредоставя възможност на всеки потребител да закупува билети и/или ваучери, за различни събития, турове и атракции, дейности и услуги в курорта, града и околните му градове при последователно следване на стъпки по резервация, избор от определени категории и цени, предоставяни от доставчика на услуги и осъществяване на онлайн плащане. Туровете, атракциите, събитията, услугите, дейностите се предлагат от трети лица, които не са свързани с URBO. Тези лица носят отговорност за спазването на всички нормативни актове, свързани с тяхната дейност, включително приложими разрешителни за съответната атракция. Организаторите може да поставят ограничения и условия за участието в определени турове, атракции, събития и др. например с оглед възрастта на участниците, наличието на определени заболявания и др. В тези случаи, за да използва услугата, потребителят трябва да предостави изискваната от организатора информация и лични данни чрез URBO. Личните данни ще се обработват при спазване на изискванията на европейското и българското законодателство.
Приложението позволява генерирането на електронни билети и/или ваучери в профила на потребителя (в приложението) след извършване на плащане. За удобство на клиента електронните билети и/или ваучери ще бъдат изпращани и чрез електронна поща след обработване на плащане на предоставения от потребителя имейл адрес. Някои от предлаганите чрез URBO услуги може да са обект на регулиране от страна на компетентните държавни или местни органи.
Услугата „Заплащане на паркиране в зони с платено паркиране“ се подчинява на условията (място и начин на паркиране, цени, максимална продължителност на паркиране и др.), определени от компетентните държавни или местни органи (например „Синя“ и „Зелена“ зона на територията на Столична община, които представляват зони за платено паркиране, обособени съгласно Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и/или Решение на Столичния общински съвет). Списък на общини и/или населени места, където URBO предлага тази услуга може да намерите на интернет страницата на платформата – www.urboapp.com.

URBO не носи отговорност при предоставяне на грешни данни относно имейл адреса от страна на потребителя или при невъзможност на потребителя да осъществи достъп до електронната си пощенска кутия. Личните данни ще се обработват при спазване на изискванията на европейското и българското законодателство.

ОСВЕН КОГАТО ДРУГО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО И СЪОБЩЕНО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, URBO НЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЧНО УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА. ЛИЦАТА, КОИТО ПРЕДОСТАЯВЯТ УСЛУГИТЕ НОСЯТ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЯХНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ НЕОБХОДИМИ РЕГИСТРАЦИИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ И ДР. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ.

ЛИЦЕНЗ

В случай, че приемете и спазвате Условията, URBO Ви предоставя ограничено, неизключително и непрехвърлимо право да: (i) достъпвате и използвате приложенията на Ваше мобилно устройство единствено във връзка с използването на Услугите от Ваша страна и (ii) да достъпвате и използвате всякакво съдържание, информация и свързани материали, които могат да бъдат достъпни чрез Услугите, във всеки отделен случай единствено за Ваши лични нужди с нетърговска цел. Всички права, които не са предоставени изрично, са запазени за URBO и праводателите на URBO.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вие нямате право: (i) да премахвате означителни знаци за авторски права, търговски марки или други индикации за собственост от каквато и да било част от Услугите (ii) да възпроизвеждате, изменяте, създавате производни произведения, разпространявате, лицензирате, отдавате под наем, продавате, препродавате, прехвърляте, показвате и изпълнявате публично, излъчвате по безжичен път или по кабел или да осигурявате достъп до Услугите, освен когато това е изрично разрешено от URBO (iii) да декомпилирате или разглобявате Услугите или да създавате нови по тяхно подобие (iv) да поставяте връзки, да създавате локални копия или огледални записи на каквато и да било част от Услугите (v) да създавате или стартирате програми или кодове за четене, индексиране, проучване или друга форма на събиране на данни от каквато и да било част от Услугите или прекомерно да затруднявате или препятствате операциите и функционалностите на каквато и да било част от Услугите или (vi) да опитвате да получите неоторизиран достъп до или да нарушавате каквато и да било част от Услугите или свързаните с тях системи и мрежи.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

Вие се съгласявате, че части от Услугите може да се предоставят под различни марки на URBO или на трети лица. Вие също така се съгласявате, че може да се предоставят под такива марки или опции за запитване във връзка с: (i) определени клонове или представителства на URBO (ii) независими трети лица – доставчици на услуги.

ТРЕТИ ЛИЦА – ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ И СЪДЪРЖАНИЕ

Услугите може да се предоставят или достъпват във връзка с услуги и съдържание на трети страни (включително реклама), които URBO не контролира. Вие се съгласявате, че по отношение на използването на такива услуги и съдържание на трети лица то Ваша страна имат действие различни условия за използване и правила за поверителност. Такива услуги на трети лица се предоставят без одобрението на URBO и URBO няма при никакъв случай да носи отговорност за продукти или услуги на такива трети лица. В допълнение, Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation или BlackBerry Limited може да са трети лица – бенефициери по този договор, в случай, че достъпвате Услугите чрез приложения, разработени за операционни системи Apple iOS, Android, Microsoft Windows, или Blackberry, съответно. Тези трети лица – бенефициери не са страни по този договор и не носят отговорност за предоставянето или поддръжката на Услугите. Вашето използване на такива устройства се подчинява на приложимите правила на съответното трето лице – бенефициер.

Използването на Услугите се подчинява на приложимите нормативни разпоредби на територията на съответното населено място.

СОБСТВЕНОСТ

Услугите и всички техни части са и остават собственост на URBO или на праводателите на URBO. Нито тези Условия, нито използването на Услугите от Ваша страна Ви прехвърля някакви права: (i) върху Услугите, освен по отношение на ограничения лиценз, описан по-горе, или (ii) да използвате какъвто и да било начин името, логото, наименованията на продуктите и услугите на URBO, търговски марки или марки за услуги на URBO или праводатели на URBO.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ

Като използвате приложението на URBO и/или Услугите, вие встъпвате в договор с URBO („Договорът“). За да може да използвате Приложението или Услугите, първо трябва да създадете Ваш личен потребителски профил. За да направите това, трябва да предоставите на URBO Ваша лична информация, мобилен номер и данни на банкова карта. При успешна регистрация в URBO, URBO ще Ви предостави личен профил, до който ще имате достъп чрез избрана от Вас парола. За да използвате Услугите, трябва да се регистрирате и да поддържате Вашия профил за Услугите („Профил“). За да имате Профил, трябва да сте навършили 18 години. За използването на някои услуги е възможно до се изисква да сте пълнолетен съгласно законодателството на държавата, в която пребивавате (в случай, че пълнолетието настъпва на възраст, различна от 18 години) и да сте способен да сключвате договори съгласно законодателството на държавата, в която пребивавате. Регистрацията изисква да предоставите на URBO някои лични данни включително Вашето име, адрес, мобилен номер и възраст, както и поне един валиден метод на плащане (банкова карта или одобрен партньор за плащане). Вие се съгласявате да поддържате информацията в Профила си точна, пълна и актуална. Нарушаването на това правило, включително притежаването на изтекъл или невалиден метод за плащане, може да доведе до невъзможност да използвате Услугите или до прекратяването на договора на URBO с Вас. Вие носите отговорност за всички действия, извършени чрез Вашия Профил и се съгласявате да поддържате сигурността и да пазите в тайна Вашите потребителско име и парола по всяко време. Освен ако друго не е разрешено писмено от URBO, имате право да притежавате само един Профил.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Услугите не са достъпни за лица под 18 години. Вие нямате право да упълномощавате трети лица да използват Вашия Профил или да разрешавате на лица под 18 години да ползват услуги от Трети лица – доставчици, освен ако не ги придружавате лично. Вие нямате право да прехвърляте Профила си на никое физическо или юридическо лице. Ви се съгласявате да спазвате всички приложими нормативни актове при използването на Услугите и може да използвате Услугите само за разрешени от закона цели. При използването на Услугите Вие няма да създавате неудобства или притеснение или да увреждате собственост на Трето лице – доставчик или на което и да било трето лице. В някои случаи може да бъде поискано да се идентифицирате, за да използвате Услугите и Вие се съгласявате, че може да Ви бъде откадан достъп до тях ако не успеете да докажете самоличността си.

ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ

Със създаването на Профила си, Вие се съгласявате, че Услугите може да Ви изпращат текстови съобщения (SMS) и имейли като част от нормалния си начин на работа.

ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ

URBO може, по свое усмотрение, да създава промоционални кодове, които може да се получават в Профила Ви, или други предимства, свързани с Услугите или с услуги на Трето лица – доставчик, при допълнителни условия, които URBO ще определя за всеки промоционален код („Промо кодове“). Ви се съгласявате, че Промо кодовете: (i) трябва да бъдат използвани по законосъобразен начин от своите адресати и за целите, за които са издадени (ii) не могат да се копират, продават или прехвърлят по какъвто и да и начин, или да се предоставят публично, освен когато това е изрично разрешено от URBO (iii) могат да бъдат отменени от URBO по всяко време и по всякаква причина, без URBO да носи отговорност за това (iv) могат да бъдат използвани само при спазване на специалните условия, определени от URBO (v) не могат да се разменят да пари и (vi) валидността им може да изтече преди да са използвани. URBO си запазва правото да удържа и прихваща кредити или други предимства, получени чрез използване на Промо кодовете от Вас или друг потребител, ако установи, че Промо кодът е използван погрешно, незаконно, чрез измама или в нарушение на приложимите правила за Промо кода или тези Условия.

СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

URBO може, по свое усмотрение да разрешава предаването, качването, публикуването или осигуряването на достъп по друг начин чрез Услугите на текстово, звуково и/или видео съдържание и информация, включително коментари и обратна връзка за Услугите, подаване на молби за поддръжка, участие в състезания и промоции („Потребителско съдържание“). Всяко Потребителско съдържание, създадено от Вас, остава Ваша собственост. С предоставянето на Потребителско съдържание на URBO, Вие давате на URBO съгласието си, безвъзмездно, неотменимо и неограничено със срок, за територията на целия свят, да преотстъпва, използва, копира, изменя, създава производни произведения, разпространява, показва и изпълнява публично, предава, препредава, осигурява достъп до и използва по какъвто и да било начин такова Потребителско съдържание, с всички средства налични към момента или такива, които може да бъдат създадени в бъдеще (включително във връзка с Услугите, дейността на URBO и сайтове и услуги на трети лица), без необходимост от допълнително уведомяване или съгласие от Ваша страна и без изискване за плащане към Вас или което и да било трето лице.

Вие декларирате и гарантирате, че (i) сте единствен собственик на цялото Потребителско съдържание или имате всички права и съгласия, необходими за да дадете на URBO описаното по-горе съгласие и (ii) нито Потребителското съдържание нито неговото публикуване, качване или осигуряване на достъп до него по друг начин от Ваша страна, нито използването от страна на URBO на Потребителско съдържание по силата на даденото съгласие, нарушават или ще нарушават права на интелектуална собственост или лични права, или ще нарушават който и да било приложим закон или друг нормативен документ.

Вие се съгласявате да не предоставяте Потребителско съдържание което е клеветническо, обидно, нецензурно, порнографско, провокира насилие и омраза, или е неприемливо по какъвто и до е друг начин, определен от URBO, или е обект на закрила на права на интелектуална собственост на трето лице, независимо зали този материал е защитен от закона. URBO има право, но не и задължение, да преглежда и да премахва Потребителско съдържание по своя преценка по всяко време, без предизвестие.

ДОСТЪП ДО МРЕЖА И УСТРОЙСТВА

Използване на предоставяните чрез URBO Услуги изисква непрекъсната връзка с интернет мрежата. Вие носите отговорност за получаване на достъп до мрежата, необходим за използване на Услугите. Таксите на Вашата мобилна мрежа за данни и съобщения може да се прилагат, когато използвате Услугите от безжично устройство. Вие носите отговорност за придобиването и поддържането на съвместими устройства, необходими за достъп и използване на Услугите и Приложенията. URBO не гарантира, че Услугите, или каквато и да било част от тях, ще функционират на определен вид устройство. В допълнение, Услугите може да бъдат засегнати от дефекти и забавяне, причинени от използването на интернет и електронни съобщения.

4. ПЛАЩАНЕ

URBO не събира от потребителите възнаграждения за използването на платформата и за предоставяните от URBO Услуги. URBO си запазва правото да въвежда такси за използване на Приложението и/или Услугите. В случай, че URBO въведе такива такси, URBO ще Ви информира съответно и ще Ви даде възможност да продължите или да прекратите Договора, по Ваш избор.

Цените, приложими за услугите, предлагани от Доставчици на услуги, се определят от лицата, които предоставят съответните услуги. Тези цени могат да бъдат открити на Уебсайта или чрез Приложението на URBO. Тези цени може да се променят периодично. Ваша отговорност е да се информирате за актуалните цени на услугите.

Вие ще плащате за използването на услугите на Доставчик на услуги към URBO, което ще действа като представител на Доставчика на услуги. Вие се съгласявате, че ще заплащате всички услуги, предоставяни от Доставчика на услуги и че URBO има право да изиска плащане от Вашата банкова карта (предоставена от Вас при регистрацията) за услугите (включително за данъци, такси и лихви за забава, когато е приложимо) ползвани от Вас или във връзка с Вашия Профил. Вие отговаряте за навременните плащания на всички суми и за предоставянето на URBO на валидна банкова карта за плащане по всяко време. URBO използва трето лице за обработване на плащанията („Обработващ плащанията“) за свързване на Вашата банкова карта с платформата на URBO и Услугите. Обработването на плащанията във връзка с използването на платформата URBO и Услугите от Ваша страна, ще се регулира от условията и Правилата за поверителност на Обработващия плащанията и на издателя на Вашата банкова карта. При необходимост от връщане на сума, платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

URBO не носи отговорност за грешки на Обработващия плащанията. Във връзка с използването на Услугите от Ваша страна, URBO ще получи някои данни за транзакциите, които URBO може да използва само в съответствие със своята Политика за поверителност и бисквитки.

Вие разбирате, че използването на Услугите може да доведе до начисляването на суми за услугите или стоките, които получавате от Трето лице – доставчик („Сумите“). След като сте заявили получаването на услуги или стоки, URBO ще съдейства за заплащане на дължимите Суми от името на Третото лице – доставчик. Заплащането на Сумите по този начин ще се счита за плащане директно от Вас към Третото лице – доставчик. Сумите ще включват изискваните от закона такси. Сумите, платени от Вас са крайни и не подлежат на връщане, освен когато друго е изрично посочено от URBO. Всички Суми са дължими незабавно и URBO ще съдейства за заплащането им чрез посочения от Вас във Вашия Профил метод, след което, съобразно Вашето желание, изразено чрез настройките на потребителския Ви профил, URBO ще Ви изпрати фактура при поискване по избрания от Вас начин. В случай, че основният метод на плащане във Вашия Профил е изтекъл, невалиден, или по друга причина не позволява плащането, Вие давате съгласие URBO да използва вторичния метод за плащане, посочен във Вашия Профил, когато има такъв.

URBO си запазва правото да въвежда, премахва или изменя цените за някои Услуги, по всяко време и по своя преценка. URBO ще полага разумни усилия да Ви информира за приложимите цени на Услугите към момента на тяхното заявяване от Ваша страна, без това да се отразява на Вашата отговорност да заплатите дължимите Суми, натрупани през Вашия Профил, независимо дали сте били наясно с техния размер. URBO може да предлага промоционални условия и отстъпки на някои потребители, което да доведе до различни суми, начислени за ползване на сходни стоки или услуги, получени чрез Услугите. Вие се съгласявате, че такива промоционални условия и отстъпки, освен ако са предложени на Вас, няма да имат отношение към Вашето използване на Услугите и Сумите, начислени на Вас. Вие можете да отмените искането към Трето лице – доставчик по всяко време преди получаването на искането от това Трето лице – доставчик, след което може да бъде начислена такса за отмяна.

Вие имате право без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина да се откажете от сключения Договор в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на неговото сключване. За да упражните правото си на отказ Вие трябва да информирате URBO и Доставчика на услуги преди изтичане на 14 дневния срок, като заявите недвусмислено решението си за отказ от Договора с изрично писмено заявление в свободен текст, изпратено на office@urboapp.com.. URBO ще уведоми незабавно Доставчика на услуги за полученото изявление за отказ от сключения Договор. В случай, че Вие упражните правото си на отказ URBO се задължава да Ви възстанови в пълен размер платените от Вас суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Вие сте упражнили правото си на отказ от сключения Договор. Обработващият плащанията и URBO не начисляват допълнителни такси и разходи при връщане на извършено плащане при упражнено право на отказ. Начисляването на допълнителни разходи и такси е свързано с конкретните условия, които Вие имате с издателя на Вашата банкова карта.

С приемането на настоящите Общи условия Вие заявявате, че сте запознат, че няма право на отказ по отношение за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с Вашето изричното предварително съгласие и потвърждение от Ваша страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика на услуги, както и в останалите хипотези предвидени в закона за защита на потрбителите.

URBO използва услугите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) за обработване на плащания. ПИБ е банкова институция, регистрирана в България, която се подчинява на правото на България и ЕС. URBO не съхранява никакви данни за Вашата банкова карта или сметка и няма достъп до такива данни. Като попълвате тези данни, Вие ги предоставяте директно на ПИБ. В случай, че желаете да се запознаете с Общите условия и Правилата за поверителност на ПИБ, може да направите това на уебсайта на ПИБ (www.fibank.bg).

5. ОГРАНИЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Тези услуги се предоставят „както са“ и „според възможностите“. URBO не е представител на Доставчиците на услуги или свързано с тях лице и не носи гаранционна отговорност, изрична или по подразбиране, освен ако такава не е изрично предвидена в тези Условия, включително отговорност за годността за използване на Услугите за определена цел или отговорност за нарушаване на права на интелектуална собственост. В допълнение, URBO не осъществява представителство и не дава никакви гаранции за надеждност, навременност, качество, подходящост или достъпност на Услугите или на каквито и да било услуги или стоки, предоставяни чрез използването на Услугите, или че Услугите ще бъдат предоставяни непрекъснато и без грешки.

URBO не гарантира качеството, подходящостта, сигурността или способността на Третите лица – доставчици. Вие се съгласявате, че Вие носите риска от използването на Услугите, или на каквито и до било услуги или стоки, поръчани в тази връзка.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

URBO не носи отговорност пред Вас във връзка с пропуски на свои служители, представители или подизпълнители, независимо дали такава отговорност произтича от договор, закононарушение (включително поради небрежност), погрешно тълкуване, нарушение на задължения, компенсация или друго.

URBO не носи отговорност за вреди, включително пропуснати ползи, загуби на данни, лично увреждане или имуществени вреди свързани с или произтичащи от всякакво използване на Услугите, дори в случай, че URBO е информирано за възможността за настъпване на такива вреди. URBO не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат от: (i) Вашето използване или разчитане на Услугите или невъзможността да използвате същите, или (ii) всякаква транзакция или взаимоотношение между между Вас и Трето лице – доставчик, дори в случай, че URBO е информирано за възможността за настъпване на такива вреди. URBO не носи отговорност за забава или неизпълнение отвъд контрола на URBO.

Доставчиците на услуги отговарят за законосъобразността на своята дейност и качеството на предоставяните от тях Услуги, както и за притежаването на всякакви необходими във връзка с предоставяне на Услугите регистрации, разрешителни, свидетелства и др.

Ограниченията в Част 5 нямат за цел да ограничат отговорността или да нарушат правата Ви като потребител, които не могат да бъдат отменени съгласно действащото законодателство.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Вие се съгласявате да освободите от отговорност URBO и неговите длъжностни лица, служители, директори и представители по отношение на всякакви искове, загуби и разходи (включително адвокатски възнаграждения), възникнали от или във връзка с: (i) използването на Услугите или на каквито и да било услуги или стоки, получени чрез използването на Услугите (ii) нарушение на тези Условия от Ваша страна (iii) Използването от страна на URBO на Ваше Потребителско съдържание, или (iv) нарушение от ваша страна на права на което и да било трето лице, включително Трето лице– доставчик.

URBO не носи отговорност към Вас във връзка с действия или бездействия на свои служители, представители или подизпълнители, независимо дали такава отговорност произтича от договор, закононарушение (включително поради небрежност), погрешно тълкуване, нарушение на задължения, компенсация или друго.

Като приемате тези Условия и използвате Приложението или Услугите на URBO, Вие се съгласявате, че ще освободите от отговорност URBO, неговите свързани лица, праводатели и всеки от техните длъжностни лица, служители, директори, други ползватели, адвокати и представители във връзка с всякакви претенции за разходи, вреди, загуби (включително адвокатски възнаграждения), възникнали от или във връзка с:
• Ваше нарушение на която и да било разпоредба на тези Условия, или приложима нормативна разпоредба, независимо дали е изрично изброена тук;
• Ваше нарушение на права на което и да е трето лице, включително Доставчици на транспортни услуги, получени чрез Приложението на URBO или Вашето използване или злоупотреба с Приложението или Услугите на URBO

6. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Вие се съгласявате, че всеки спор или иск, произтичащ от тези Условия или тяхното нарушаване, прекратяване, принудително изпълнение, тълкуване или валидност или от използването на Услугите (заедно „Спорове“) ще се разрешава от българските съдилища, в съответствие с приложимото законодателство на Република България, включително по отношение на юрисдикцията на съответния съд относно конкретен Спор.

ЛИЦЕНЗИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВА

За целите на този раздел се прилагат следните дефиниции:

„Съдържание“ означава всяко съдържание включено или показвано, включително, но не само: лога, икони, търговски марки, текст, графичен текст, графика, снимки, видео, звук, музика, софтуер (с изключение на Приложението на URBO), мнения, забележки, коментари, художествено оформление, връзки, въпроси, предложения, информация или други материали.

„Съдържание на URBO“ означава Съдържание, собственост или използвано от URBO, неговите представители или праводатели, до което е осигурен достъп чрез Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO, включително всяко съдържание, отстъпено от трета страна, с изключение на Потребителското съдържание.

„Потребител“ е лице, което достъпва или използва Услугите или Приложението и уебсайта на URBO – www.urboapp.com.

„Потребителско съдържание“ е Съдържание, което Потребителят публикува, качва, подава или излъчва, за да осигури достъп до него чрез Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO.

„Колективно съдържание“ означава заедно Съдържанието на URBO и Потребителското съдържание.

При съгласието Ви с Условията, URBO Ви дава ограничено, неизключително и непрехвърлимо право:
да разглеждате, сваляте и разпечатвате Съдържание на URBO единствено за Ваши лични, нетърговски цели и да разглеждате Потребителско съдържание до което имате разрешен достъп, единствено за Ваши лични, нетърговски цели. Вие нямате право да преотстъпвате правата, получени съгласно този раздел. Вие нямате право да използвате, копирате, адаптирате, изменяте, създавате производни произведения, разпространявате, лицензирате, продавате, прехвърляте, показвате или изпълнявате публично, възпроизвеждате, предавате, препредавате, излъчвате по безжичен път или по кабел, осигурявате достъп до или по друг начин да използвате Уебсайта, Услугите, Приложението на URBO или Колективно съдържание, освен доколкото това е изрично разрешено в тези Условия.Вие не можете да използвате Колективно съдържание без предварителното писмено съгласие на URBO. Вие не получавате никакви лицензи или права да използвате интелектуална собственост на URBO или неговите праводатели, с изключените на лицензите и правата, които са Ви изрично отстъпени с тези Условия.

СЪГЛАСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

URBO може по своя преценка да позволи на потребителите да публикуват, качват, подават или излъчват Потребителско съдържание на Уебсайта и в социалните мрежи – Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter или чрез Услугите или Приложението на URBO. Потребителското съдържание ще се счита за неконфиденциално и незащитено от права на собственост. С предоставянето на Потребителско съдържание на URBO, Вие давате на URBO съгласието си, безвъзмездно, неотменимо и неограничено със срок, за територията на целия свят, да преотстъпва, използва, копира, изменя, създава производни произведения, разпространява, показва и изпълнява публично, предава, препредава, осигурява достъп до и използва по какъвто и да било начин такова Потребителско съдържание, с всички средства налични към момента или такива, които може да бъдат създадени в бъдеще (включително във връзка с Услугите, дейността на URBO и сайтове и услуги на трети лица), без необходимост от допълнително уведомяване или съгласие от Ваша страна и без изискване за плащане към Вас или което и да било трето лице.

Вие разбирате, че URBO действа единствено като пасивен преносител на Потребителско съдържание и не носи отговорност пред Вас или пред трети лица за съдържанието или точността на Потребителско съдържание. URBO няма да следи непрекъснато Потребителското съдържание публикувано от Вас или споделено между Потребители, нито ще има задължение за това. Без това да отменя предната договорка, Вие се съгласявате, че всички бележки, мнения, коментари, предложения и друга информация, изразена или включена в Потребителското съдържание не представлява мнение на URBO.

Всяко използване на Потребителско съдържание от Ваша страна е на Ваш собствен риск. Вие декларирате и гарантирате, че всяко Потребителско съдържание, публикувано от Вас е оригинално и не копира произведения на трети лица, нито нарушава техни права на интелектуална собственост или лични права и не съдържа обидни или клеветнически твърдения.

В допълнение, Вие декларирате и гарантирате, че можете да давате съгласието, описано в този параграф.

Вие се съгласявате, че Вие, а не URBO, неговите свързани лица и праводатели, носите отговорност за вреди, загуби и разноски, причинени на URBO или неговите свързани лица във връзка с Потребителско съдържание, публикувано от Вас или друго реализирано от Ваша страна използване на Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO.

URBO си запазва правото по своя преценка да блокира или премахва (изцяло или отчасти) всякакво Потребителско съдържание публикувано от Вас, за което URBO прецени, че не съответства на тези Условия или приложими норми (включително материали, които нарушават или могат да нарушават права на интелектуална собственост или лични права на трети лица), или по друга причина са неприемливи за URBO.

Вие се съгласявате своевременно да уведомявате URBO за Потребителско съдържание, което нарушава тези Условия. Вие се съгласявате да предоставяте достатъчно информация, за да може URBO да провери дали това Потребителско съдържание нарушава Условията. URBO се съгласява да положи дължимата грижа да извърши проверка и да предприеме действия по свой преценка. URBO не гарантира, че ще блокира или премахне (изцяло или отчасти) такова Потребителско съдържание.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

В случай, че спазвате тези Условия, URBO Ви предоставя ограничено, неизключително и непрехвърлимо право да свалите и инсталирате копие на Приложението на едно мобилно устройство, което притежавате или използвате и да ползвате това копие на Приложението единствено за Ваши лични нужди.

Вие не можете да лицензирате, сублицензирате, продавате, препродавате, отстъпвате или използвате по друг начин за търговски цели или да осигурявате достъп на трети лица до Услугите или Приложението на URBO по какъвто и да било начин; да изменяте или създавате производни произведения, базирани на Услугите или Приложението на URBO; да създавате интернет връзки към Услугите, или което и да е приложение на друг сървър или безжично или интернет базирано устройство; да разглобявате Приложението на URBO, за да създавате конкурентен продукт или услуга; да създавате продукти, които използват сходни идеи, функции или графики с тези на Услугите или Приложението на URBO или да копирате идеи, възможности, функции или графики от Услугите или Приложението на URBO или да стартирате автоматизирана програма или код, включително, но не само web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, viruses or worms, или каквато и да било програма, която може да извършва множество заявки в секунда или да затрудни или възпрепятства предоставянето на Услугите или Приложението на URBO.

Вие нямате право да:
• изпращате непоискани или повтарящи се съобщения в нарушение на приложимото законодателство;
• изпращате или съхранявате нарушаващи, нецензурни, заплашителни, клеветнически или други незаконни материали, включително материали, нарушаващи правата на децата или лични права на трети лица;
• изпращате или съхранявате материали, съдържащи софтуерни вируси, „червеи“, „троянски коне“ или друг зловреден компютърен код, файлове, скриптове или програми;
• нарушавате целостта на Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO или данните, които се съдържат в тях;
• опитвате да получите неразрешен достъп до Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO или други свързани мрежи или системи.
• URBO има право да извършва проверки за нарушения на горните условия с всички разрешени от закона средства. URBO може да поиска съдействие от правоохранителни органи за преследването на потребители, нарушили тези Условия. Вие се съгласявате, че URBO няма задължение да следи Вашия достъп или използване на Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO или Колективно съдържание, или да преглежда и редактира Колективно съдържание, но има правото да извършва това за целите на дейността на Уебсайта, Услугите и Приложението на URBO, за да осигури спазването на тези Условия, на приложими норми, или на решения на съдебни, административни или други държавни органи. URBO си запазва правото, по всяко време и без предизвестие да премахва достъпа до Колективно съдържание, което по преценка на URBO нарушава тези правила или уврежда Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO.

ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

URBO уважава авторските права и очаква същото от страна на потребителите. Политиката на URBO е да прекратява използването на Приложението на URBO и Услугите на Потребители или собственици на Профили, които системно нарушават или се предполага, че нарушават авторски и сродни права.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Единствено URBO (и където е приложимо, неговите праводатели) притежават всички права, включително свързани права на интелектуална собственост, върху Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO и всички предложения, искания за подобрения, обратна връзка, препоръки и друга информация, предоставена от Вас или друго лице във връзка с Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO.

Тези условия не представляват продажба и не Ви предоставят права на собственост във връзка с Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO или други права на интелектуална собственост, притежавани от URBO. Името и логото на URBO и продуктовите наименования, свързани с Приложението на URBO и Услугите, са запазени марки на URBO, свързаните с него лица или трети лица и никакви права за тяхното използване не се предоставят.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ APP STORE

По отношение на Приложението на URBO, достъпно или свалено през магазина за приложения на Apple („Приложение от App Store“), Вие ще използвате Приложението от App Store само:

На устройство с марката на Apple, което използва операционна система iOS (специализирана операционна система на Apple) и съобразно „Условията за използване“, описани в Общите условия на магазина за приложения на Apple. URBO си запазва всички права върху Приложението на URBO, които не са Ви изрично предоставени с тези Условия.

Вие се съгласявате, че тези условия са валидни между Вас и URBO, не и Apple и URBO, а не Apple ще носи отговорност за Приложението от App Store и неговото съдържание. Apple няма задължение да осигурява услуги по поддръжка по отношение на Приложението от App Store.

В случай, че Приложението от App Store не отговаря на приложимо гаранционно условие, Вие може да уведомите Apple и когато е приложимо, Apple ще Ви възстанови стойността на Приложението от App Store до максималния размер, разрешен от приложимия закон. Apple няма други гаранционни задължения по отношение на Приложението от App Store. В отношенията между URBO и Apple, всички искове, загуби, отговорност, вреди, разходи и разноски във връзка с несъответствието с гаранциите, ще бъдат отговорност на URBO.

Вие и URBO се съгласявате, че в отношенията между URBO и Apple, Apple не носи отговорност за Ваши искове или искове на трети страни във връзка с Приложението от App Store или Вашето използване на това приложение, включително но не само по отношение на:
• Претенции във връзка с продуктите;
• Претенции за несъответствие на Приложението от App Store с приложими законови или регулаторни изисквания или
• Искове по силата на законодателството за защита на потребителите или подобно законодателство.

Вие и URBO се съгласявате, че в случай на претенции от страна на трети лица, че Приложението от App Store или Вашето използване на това приложение нарушават права на интелектуална собственост на трети лица, в отношенията между URBO и Apple, URBO, а не Apple ще носи отговорност за проверката, защитата, споразумението или отхвърлянето на такива искове за нарушени права на интелектуална собственост до степента, изискуема съгласно това Споразумение.

Вие и URBO се съгласявате, че Apple и неговите представители са трети лица – бенефициери във връзка с Вашето право да използвате Приложението от App Store и че с приемането на тези Условия Apple има правото да упражнява принудително правата си съгласно тези Условия, във връзка с Вашето право да използвате Приложението от App Store, спрямо Вас като трето лице – бенефициер.

Без това да ограничава разпоредбите на тези Условия, Вие се задължавате да се съобразявате с всички приложими условия на трети лица, когато използвате Приложението от App Store.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРЕТИ ЛИЦА

По време на използване на Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO, може да се предоставят връзки към уебсайтове, които са собственост или се контролират от трети лица, за целите на кореспонденция, получаване на стоки или услуги или участие в промоции на трети лица. Тези връзки Ви извеждат извън Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO и са извън контрола на URBO.

По време на използване на Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO, Вие можете да влизате в кореспонденция с трети лица, да получавате стоки или услуги или да участвате в промоции на трети лица, рекламодатели или спонсори, които представят свои стоки или услуги чрез връзка на Уебсайта или чрез Приложението на URBO или Услугите. Тези връзки Ви извеждат извън Уебсайта, Услугите или Приложението на URBO и са извън контрола на URBO. Вероятно е страниците, към които връзките препращат, да имат свои собствени условия, включително политика за поверителност. URBO не носи отговорност за съдържанието и дейностите на тези уебстраници или за техните условия. Вие ще посещавате такива страници на Ваш собствен риск.

Моля да имате предвид, че такива страници може да изпрашат свои бисквитки до потребителите и да събират информация, включително лични данни. Поради това Ви съветваме да се запознаете с условията за ползване на тези страници, преди да ги използвате.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Този договор между URBO и Вас по отношение на Условията не се ограничава със срок.

Вие имате право да прекратите договора по отношение на Условията по всяко време, като изтриете Приложението на URBO от устройството си, като по този начин прекратите използването на Приложението на URBO и Услугите. Вие можете да изтриете своя Профил по всяко време, като следвате инструкциите в приложението URBO.

URBO има право да прекратите договора по отношение на Условията по всяко време и с незабавен ефект (като прекрати достъпа Ви до Приложението на URBO и Услугите), в случай, че:
• нарушите разпоредба на тези Условия или
• злоупотребите с Приложението на URBO или Услугите

URBO няма задължение да Ви отправя предизвестие при такова прекратяване. Сред прекратяването, URBO ще Ви уведоми по реда на тези Условия.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ РАЗПОРЕДБИ

Недействителността на една или повече разпоредби на тези Условия няма да се отрази на действието на останалите разпоредби.

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ И УСЛОВИЯТА

URBO си запазва правото по своя преценка да изменя която и да е от разпоредбите на тези Условия, или да променя, отменя или прекратява Услугите или Приложението на URBO (включително достъпността на която и да било услуга, база данни или съдържание) по всяко време, като публикува уведомление на Уебсайта или като Ви уведоми чрез Услугите, Приложението на URBO или електронна поща. URBO може също да налага ограничения на определени услуги или функции или да ограничава достъпа Ви до всички Услуги без предизвестие и без да носи отговорност за това.

7. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Условия се подчиняват на законите на Република България

ПРЕТЕНЦИИ ЗА НАРУШЕНИ АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА

Претенциите за нарушени авторски и сродни права се изпращат до упълномощения представител на URBO. Моля, посетете интернет страницата на URBO – www.urboapp.com за адрес и допълнителна информация.

УВЕДОМЛЕНИЕ

URBO може да Ви отправя уведомления чрез Услугите или Приложението на URBO, или чрез електронна поща на посочен от Вас адрес, или чрез писмено уведомление на посочен от Вас адрес.

КОНТАКТИ

Потребителите/клиентите може да се свържат с URBO за въпроси или обратна връзка относно Услугите на следния адрес:


България, 1124 София, ул. „Добромир Хриз“ № 3
Email: office@urboapp.com.
Телeфон +359 885 580 692